| หน้าหลัก | ข่าวสิทธิประชา | ประชาสัมพันธ์ | ข่าวด่วน | อาชญากรรม | หนังสือพิมพ์ |

  

กสทช.ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดเสวนาโครงการศึกษารูปแบบและวิธีการโฆษณา เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะต่อการกำกับดูแลการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค

          ที่ห้องประชุมแอตแลนติก โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี กสทช.ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษารูปแบบและวิธีการโฆษณาเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะต่อการกำกับดูแลการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ โดยมีดร.ชำนาญ งามมณีอุดม และ ผศ. ดร.ศรัญยา เลิศพุทธรักษ์ เป็นผู้ประสานงานโครงการศึกษารูปแบบและวิธีการโฆษณาเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะต่อการกำกับดูแลการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
ทั้งนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เนื่องจากในปัจจุบัน รูปแบบการโฆษณามีการพัฒนารูปแบบการสื่อสารทั้งในเนื้อหา สรรพคุณ รวมทั้งภาพ ที่ใช้สื่อสารออกไป ซึ่งอาจจะทำให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจผิด
ซึ่ง กสทช.มีหน้าที่ในการตรวจสอบการดำเนินการของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม มิให้มีการดำเนินการใดๆ ที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ไม่ให้มีการกระทำอันจะเป็นสิทธิของผู้บริโภค จึงได้จัดการประชุมกลุ่มย่อย(Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่วมกับผู้ประกอบการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กิจการโฆษณา องค์กร มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่ได้รับในครั้งนี้ ไปประเมินและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการจัดทำแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 ต่อไป

โดย.. เพื่อนข่าวสายเจาะ

อ่านสิทธิประชา

 

     ...

คลิ๊ก

     ...

คลิ๊ก

     ...

คลิ๊ก

     ...

คลิ๊ก

     ...

คลิ๊ก

 
 


Sitthipracha : ข่าวออนไลน์ 24 ชั่วโมง www.sitthipracha.com © All Rights reserved 2010 - 2014 Contact us. Tel.081-8659916 , 085-5032477 Fax : 038-288719

Webmaster by Tanattipong Leelasuleetham
Email : xpostnews@hotmail.com
Tel : 088 - 333 8520

>> คลิ๊กเพิ่มข่าว <<