| หน้าหลัก | ข่าวสิทธิประชา | ประชาสัมพันธ์ | ข่าวด่วน | อาชญากรรม | หนังสือพิมพ์ |

  

ป้องกันจังหวัดชลบุรี จัดขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว

          วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 นายวิสิษฏ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ตามที่กระทรวงมหาดไทย มอบหมายและสนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 ในลักษณะต่อเนื่องกับการดำเนินโครงการพัฒนาและขายายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว ในห้วงปีที่ผ่านมา โดยกำหนดให้จัดกิจกรรมอบรมและสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิก เพื่อพัฒนาเครือข่าภาคประชาชนในการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารต่อทางราชการต่อไป
พันจ่าเอก ชยพล รัตนวิสุทธิกุล ป้องกันจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน เช่น การแก้ไขปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และทบทวนความรู้พัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความสัมพันธ์ และขยายฐานสมาชิกเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวอย่างต่อเนื่อง และเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพัฒนาบทบาทและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่อไป
สำหรับการดำเนินงานโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 ในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ปลัดอำเภอผู้รับผิดขอบงานด้านการข่าว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ราชสีห์พิทักษ์ ราษฎร์ สมาชิก อส. อปพร. จำนวน 80 คน โดยได้รับการสนับสนุนจาก มณฑลทหารบกที่14 ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ภาค1 และตำรวจสันติบาล1 มาเป็นวิทยากรอีกด้วย
นายวิสิษฏ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เสริมสร้างความสงบเรียนร้อยของประชาชนและความมั่นคงภายใน การอำนวยความเป็นธรรมของสังคม โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างยุติธรรมในสังคม เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมและเสริมสร้างระบบการข่าวที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง ครอบคลุมทุกพื้นที่ เป็นเครือข่ายที่เข้มเข็งในการสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร การแจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์ ต่อทางราชการในการแก้ไขปัญหาจากภัยคุมคามทุกรูปแบบต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วถูกต้องแม่นยำ ตลอดจนช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชยได้อย่างทันต่อสาถนการณ์ต่อไป

โดย.. ปริญญา/ปชส.ชลบุรี

อ่านสิทธิประชา

 

     ...

คลิ๊ก

     ...

คลิ๊ก

     ...

คลิ๊ก

     ...

คลิ๊ก

     ...

คลิ๊ก

 
 


Sitthipracha : ข่าวออนไลน์ 24 ชั่วโมง www.sitthipracha.com © All Rights reserved 2010 - 2014 Contact us. Tel.081-8659916 , 085-5032477 Fax : 038-288719

Webmaster by Tanattipong Leelasuleetham
Email : xpostnews@hotmail.com
Tel : 088 - 333 8520

>> คลิ๊กเพิ่มข่าว <<